Dr. Madhavi Sekharam
Chairman - Board
madhavisekharam@gmail.com

Dr. Kotha Sekharam
Secretary - Board
Kothasekharam@gmail.com

Mr. Ravi Narayanan
Treasurer - Board
ravitnarayanan@hotmail.com
813-760-0323

Mrs. Rashmi Jakhotia
Member - Board
ramjakhotia@gmail.com

Dr. Shyam Mohapatra
Member - Board
smohapat@gmail.com

Mr. Chandrakant Patel
Member - Board
ceo@axoncircuit.com

Dr. Kaushal Chari
Member - Board

Mr. Satish Sharma
Member - Board

Dr. Ram Reddy
FIA Advisory Board

Dr. Krishan K Batra
FIA Advisory Board